Sales +44 (0) 2476 88 1200

Accessories

Feet, wall brackets, shelf brackets, rosettes, etc.

 • Air vent and plug_a.jpg
 • Air vent and plug_b.jpg
 • Brackets and bottom spacers_40 mm.jpg
 • LK foot_narrow_high_rosette.jpg
 • LK bracket_narrow.jpg
 • LK bracket_wide.jpg
 • Air vent.jpg
 • LK foot_narrow_low_rosette.jpg
 • LK foot_wide_high_rosette.jpg
 • LK foot_wide_low_rosette.jpg
 • MB foot for RIO radiators_high_rosette.jpg
 • MB foot for RIO radiators_low_rosette.jpg
 • Panel radiator foot_high_rosette_a.jpg
 • Panel radiator foot_low_rosette.jpg
 • Panel radiator foot_high_rosette_b.jpg
 • Plug.jpg
 • RIOpanel click brackets.jpg
 • RIOpanel Comfort 10_facade grill_ALU_Standard.jpg
 • RIOpanel LK 3-20-0800_shelf brackets.jpg
 • Rosette_double_alu-pex 16 mm_a.jpg
 • Rosette_double_alu-pex 16 mm_b.jpg
 • Rosette_large_LK and panel radiator feet_124x103.jpg
 • Rosette_large and small_LK and panel radiator feet.jpg
 • Rosette_small_LK and panel radiator feet_70x50.jpg
 • RIOpanel LK 3-30-0800_shelf brackets.jpg

 

LK convectors:
- Floor brackets w/rosettes
- Wall brackets
- Shelf brackets

RIOpanel radiators:
- RIO feet MB w/rosettes
- Panel radiator feet w/rosettes
- Wall brackets
- Spacers
- Click brackets